Diện tích bàn giao thực tế? diện tích ghi trên hợp đồng ?

Diện tích bàn giao thực tế? diện tích ghi trên hợp đồng ?

1.Trong trường hợp tại thời điểm bàn giao Căn Hộ , Diện Tích Thông Thủy thực tế của Căn Hộ chênh lệch vượt quá ± 0,2% (cộng/trừ không phẩy hai phần trăm ) so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện Tích Thông Thủy đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ .Theo đó, giá trị của phần diện tích chênh lệch sẽ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 (một mét vuông) diện tích sử dụng Căn Hộ .

vinhomes-cam-ket-ban-giao-so-do-dung-thoi-han 2.Trong trường hợp Diện Tích Thông Thủy thực tế lớn hơn Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này, Bên Mua sẽ phải thanh toán Giá Trị Của Phần Diện Tích Chênh Lệch cho Bên Bán trong vòng 30(ba mươi) ngày kể từ ngày ký Phụ lục điều chỉnh Diện tích và Giá Bán Căn Hộ. 3.Trong trường hợp Diện Tích Thông Thủy thực tế nhỏ hơn Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này ,Giá Trị Của Phần Diện Tích Chênh Lệch sẽ được Bên Bán thanh toán cho Bên Mua trong vòng 30 (ba mươi)ngày kể từ ngày ký Phụ lục điều chỉnh Diện tích và Giá Bán Căn Hộ.

Bùi Tuấn - Bất động sản chia sẽ